Meer informatie over de historische vereniging leerdam

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
De contributie bedraagt EUR 19,50 per jaar en dient in januari betaald te worden.
Voor nieuwe leden wordt de contributie per kwartaal berekend.

Nieuwe leden krijgen als welkomstgeschenk onze verjaardagskalender en een exemplaar van het verenigingsorgaan.

Alle leden ontvangen het verenigingsorgaan, dat 2x per jaar verschijnt.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen aan het eind van het jaar, of zoveel eerder als er sprake is van overlijden. Schriftelijke opzegging dient voor 1 december in het bezit te zijn van de ledenadministratie.
Als na 1 december wordt opgezegd, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar.


Donateurs

Naast leden kent onze vereniging volgens de statuten ook donateurs. Dit kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn, die de vereniging financieel of materieel willen steunen. Aldus de omschrijving ervan.

Een belangrijk verschil tussen leden en donateurs is dat laatstgenoemden geen toegang tot de algemene ledenvergadering hebben en dus ook geen stemrecht. Donateurs moeten meestal gezocht worden onder bedrijven die de doelstelling van de vereniging steunen en daarvoor wat meer willen bijdragen dan een lid. Maar het kunnen uiteraard ook natuurlijke personen zijn.

Naast de voordelen die het lidmaatschap biedt, krijgen donateurs ook een exemplaar van de in het jaar te verschijnen publicaties, boeken, enz. Het minimum bedrag dat een donateur betaalt is EUR 75,00. Maar hogere bedragen zijn natuurlijk ook mogelijk. En daar kan in overleg wat extra’s tegenover staan.

Wilt u donateur worden van onze vereniging? Neemt u dan contact op met onze ledenadministratie.


Ledenadministratie:

De ledenadministratie wordt verzorgd door Annette Blom, e-mail ablom@blomleerdam.nl, tel. (0345) 61 37 56 / 06 30 21 88 14.

Bank: NL03 RABO 0142 7642 13

KvK: 40322971

ANBI: RSIN-nummer: 804234656

Webmaster: Annette Blom, ablom@blomleerdam.nl, tel. (0345) 61 37 56 / 06 30 21 88 14.

Verenigingsorgaan: redactie: Annette Blom, Gerrit Nieuwenhuis, Ton van Kooten


Werkgroep Beeldbeheer 

De werkgroep Beeldbeheer bestaat uit: Hannie Vermeulen, Martin den Dunnen en Tonny Keuken.

De leden van deze werkgroep scannen o.a. foto’s, bemannen het HIP en werken mee aan de thema-avonden in de Bibliotheek Leerdam.

Het HIP (Historische Inlooppunt) is iedere donderdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur geopend in de Bibliotheek Leerdam. Heeft u nog oude foto’s? Breng dan een bezoek aan het HIP-team. Zij nemen uw foto’s in ontvangst en zorgen dat ze gescand worden en een plaatsje krijgen in onze Beeldbank. (Na het scannen krijgt u uw foto’s dan weer terug.)


ANBI-status

Op de ALV van 5 april 2017 hebben we het al aangekondigd: onze vereniging is bezig met het aanvragen van een culturele ANBI-status.

Aan het verkrijgen van zo’n status is een aantal voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zien vooral op het feit dat de aanvrager een “algemeen nut beogende instelling”(ANBI) is. Daarnaast moet de aanvrager ook openheid (via de website) geven over samenstelling van het bestuur, beleidsplan, begroting en dergelijke. Op onze website zijn onder de ANBI-button de verplichte gegevens te vinden.

Daarmee heeft HVL voldaan aan de voorwaarden, die de belastingdienst telt, en is bij beschikking van 3 juli 2017 aangemerkt als culturele ANBI.

Voor onze activiteiten maakt deze status niets uit: we blijven gewoon doen wat we altijd gedaan hebben. Maar voor mensen, die een bedrag aan de vereniging willen schenken, verandert er wel iets. Het bedrag dat aan een culturele ANBI geschonken wordt, kan voor 125 % afgetrokken worden bij de belastingaangifte.


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

De Historische Vereniging Leerdam beheert een ledenregistratie-register, waarin opgenomen zijn de namen van de leden, hun adresgegevens en hun eventuele e-mailadres. Dit register wordt uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van verenigingsactiviteiten, zoals het verzenden van verenigingsorganen, uitnodigingen voor ledenvergaderingen en nieuwsbrieven.

Daarnaast wordt in het register aantekening gehouden van de betaling van het lidmaatschapsgeld. Verdere gegevens zijn in het register niet opgenomen.

De secretaris, de penningmeester en de ledenadministrateur hebben toegang tot het register. Uitsluitend de ledenadministrateur kan wijzigingen in het register aanbrengen.

De verzending van het verenigingsorgaan is door de Historische Vereniging Leerdam uitbesteed aan BladNL, Uraniumweg 21, 3542 AK Utrecht. Met BladNL is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Zonder tegenbericht gaan wij er vanuit dat u ermee instemt dat de Historische Vereniging Leerdam:

– de naam-/postgegevens gebruikt voor de verzending van verenigingsorganen en, bij het ontbreken van een e-mailadres, de verzending van uitnodigingen voor o.a. Algemene Ledenvergadering en lezingen

– het e-mailadres gebruikt voor de verzending van nieuwsbrieven (waarin o.a. uitnodigingen voor Algemene Ledenvergadering, lezingen)
– foto’s gemaakt tijdens lezingen of andere activiteiten plaatst op de website en/of facebook


 


 

BESTUUR

Voorzitter

T.A. (Teunis) Blom
Kon. Emmalaan 111
4141 EB LEERDAM
Telefoon: 06 53 19 56 49
(0345) 61 37 56
E-mail: tblom@blomleerdam.nl

Secretaris

G.J. (Gerrit) Nieuwenhuis
Koningin Emmalaan 17
4141 EA  LEERDAM
Telefoon: (0345) 61 79 41
E-mail: secretaris@historischeverenigingleerdam.nl

Penningmeester

A.C. (Arie) Burggraaf
Koningin Emmalaan 107
4141 EB LEERDAM
Telefoon: 06 51 59 04 76
E-mail: acburggraaf@kpnmail.nl

Lid

H. (Harm) Brinks
Nieuwstraat 21
4141 CA LEERDAM
Telefoon: (0345) 61 72 27
E-mail: harmbrinks@ziggo.nl

Lid

A.E. (Annette) Blom
Koningin Emmalaan 111
4141 EB LEERDAM
Telefoon: 06 30 21 88 14
(0345) 61 37 56
E-mail: ablom@blomleerdam.nl

Lid

A.J. (Ton) van Kooten
Lisdoddelaan 23
4143 VG  LEERDAM
Telefoon: (0345) 61 08 37
E-mail: tonrenate@planet.nl 

Lid

A.P.A. (Peter) van Rooden
Nieuwstraat 18
4735 AN ZEGGE
Telefoon: 06 23 12 54 69
E-mail: p800207@yahoo.com