In “De Leerdammer” van woensdag 10 december 1919 komt de navolgende oproep voor. We kunnen daaruit opmaken, dat het in die jaren al heel goed mogelijk was, dat inwoners van zeer verschillende overtuigingen samenwerkten om leed te leningen.

Hoewel de oorlogsjaren (1914 – 1918 dus, red.) ook in ons land mening droevig spoor hebben achtergelaten, verkeert ons volk in niet zulk wanhopigen toestand als het Oostenrijksche. Onze kinderen hebben weliswaar niet altijd gehad, wat ze nodig hadden en wat we ze graag hadden willen geven, mar honger werkelijke honger hebben ze nooit geleden.
Wie de berichten uit de dagbladen heeft gelezen, weet, dat men name de bevolking der hoofdstad Weenen aan hongersnood en hongerdood is prijsgegeven, dat de kinderen ten gevolge van volslagen gebrek aan voedsel uitteren.
Het verlangen, om hulp te verlenen, heeft de Nederlandsche arbeidersklasse aangegrepen en aangespoord tot het volbrengen van een grootsche daad, het is te danken aan net initiatief van het Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen, dat een Steunbeweging op groote schaal is opgezet. Het is aan het N.V.V. mogen gelukken samenwerking en overeenstemming te verkrijgen met de 5 vakcentralen, zoodat heel de Nederlandsche Vakbeweging gemeenschappelijk zal handelen. Iedere arbeider, van welke godsdienstige of politieke overtuiging hij ook moge zijn, kan en moet medewerken aan het welslagen van dit machtig grootsche doel.

Ook in Leerdam is een Comité gevormd uit alle organisaties, dat de Steunbeweging alhier in goede banen hoopt te leiden. De bedoeling is, dat de leden van alle vakvereenigingen, maar ook alle ongeorganiseerden, opgewekt worden, in December 8 uren te gaan overwerken of wel te werken op den 2e Kerstdag ten behoeven van den steun voor de Weensche kinderen.
Aan de werkgevers zal medewerking worden gevraagd, om de noodige maatregelen voor dit doel te treffen, en tevens wordt verzocht, een bedrag te willen beschikbaar stellen.

Arbeiders van Leerdam, ook tot U komt de oproep, in deze zoo krachtig mogelijk mede te werken. Legt alle bezwaren naast u neder, laat U slechts leiden door het gevoel voor uwe medemenschen, die hun kinderen zien verkwijnen, en, wanneer straks de oproep ter vergadering van Uwe organisaties U bereikt, blijft dan niet thuis, maar geeft door Uwe tegenwoordigheid blijk, dat ook gij wilt medewerken aan het volbrengen van deze schoone daad van menschenliefde en naastenliefde.

Het Comité,
W. Clements
A.H. Runge
A.J. Moolenaar
D.G. Kars
W. Verschoor
Th. Donkersloot

Leerdam, Dec. ‘19

Jaargang 8 nr. 1